SOAL SELIDIK PERKHIDMATAN DI MAIPk
1.Sila isi semua maklumat dengan lengkap bagi membantu pihak MAIPk menerima input yang tepat daripada anda.
2. Maklumat yang diisi adalah bagi tujuan / keperluan pihak MAIPk SAHAJA tanpa dikongsi kepada pihak ketiga.
Notifikasi: Pihak Majlis Agama Islam dan 'Adat Melayu Perak mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian anda menjawab soal selidik yang diberikan.

A. SOAL SELIDIK MENGENAI LAYANAN DI KAUNTER MAIPK
Sila jawab semua soalan dengan memilih skala kepuasan berpandukan pada skala di bawah.

Skala Kepuasan:-
1 = Tidak Memuaskan. 2 = Kurang Memuaskan. 3 = Memuaskan. 4 = Cemerlang
Tempoh menunggu giliran untuk berurusan di kaunter
Layanan yang diberikan mesra, bersopan santun dan berbudi bahasa.
Berkeupayaan memberi penjelasan/ maklumat dengan jelas.
Adakah anda berpuas hati dengan keseluruhan kualiti perkhidmatan yang diberikan?
 
NOTIFIKASI
Dengan menekan butang HANTAR, anda dengan ini mengakui telah membaca, memahami dan bersetuju bahawa pihak MAIPk mempunyai hak untuk menggunakan maklumat soal selidik ini bagi tujuan penambaikan perkhidmatan di kaunter Majlis Agama Islam dan 'Adat Melayu Perak.